Wednesday, 8 March 2017

Brakace

brakace [něm.], vyřazování zvířat z chovu pro nevyhovující zdravotní stav (tuberkulóza, sterilita), užitkovost nebo závažné vady exteriéru, brakická voda [řec.], smíšená voda; z hlediska obsahu solí se nachází na rozmezí mezi mořskou a sladkovodní vodou. Vyskytuje se v místě, kde se sladkovodní řeky vlévají do moře. Brakpan [brekpen], m. v Jihoafr. rep. v Transvaalu, 113 000 obyv. Prům. těžební (zlato), braktea [lat.] viz listen, brakteát [lat. bractea, č. plišek], od

Bufonáda

bufonáda [it.], bufonerie — div. fraška, špiýmovná hra nebo výstup; komický způsob hercova projevu, jehož příznačným rysem je úsilí o co nejvěr-nějši zachycení vnějších charakteristických znaků postavy, sklon k přehánění, prudká vnější dynamičnost. Roz-•šířena zvi. v cirkuse. Vznikla v div. mimů, byla využita commedií delLar-te, pronikla do dramat Mohérových, Goldoniho, Suchovo-Kobylina, Maja-kovského.

Tuesday, 7 March 2017

Podán přehled polit

podán přehled polit, vývoje v ČSR. projednán postup strany v Nár. shromáždění, mez. problémy a činnost strany \ Sociál, internacionále

Bradford

Bradford [bredfrd] Roark, 1896 - 1948, amer. prozaik a dramatik. Napsal úsměvné příběhy z bibl. mytol., tra-vestované do černošského folklóru (Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, Starej zákon a proroci).

Aneurin

aneurin [-rín, řec.], vitamin Bi. V.t. thiamin.

3. biol. d. buňky

3. biol. d. buňky, způsob jejího roz-

Bodrog

Bodrog, ř. na V Slovenska a v Maďarsku, pravostranný přítok Tisy u Tokaje, 123 km dlouhý (u nás 16 km), povodí 13 600 km2 (u nás 7217 km2,

Antipyrin

antipyrin [-ty-rín, řec.], heterocyklická slouč., hořká kryst. látka. Antipyre-tikum a analgetikum.

Monday, 6 March 2017

Analisté

analisté [-ná-, lat.], letopisci — kronikáři popisující události chronologicky, bez vzájemných souvislostí a jakéhokoli třídění.

Dividenda

dividenda [dy-, lat.], důchod, který dostává majitel akcií. Jeho zdrojem je ta část zisku, která zůstane po odečtení části na zvýšení akciového kapitálu, dále po dotaci rezervních fondů a po výplatě odměn vedoucím pracovníkům.

Čchen Po-ta. *1904

Čchen Po-ta. *1904, čin. politik; od 1945 kandidát ÚV, od 1956 člen ÚV a kandidát politbyra, od 1966 člen politbyra ÚV KS Číny a v Čele skupiny pro „kult. řev.“. 1970 odstraněn z funkcí a 1973 na X. sjezdu odsouzen. Čchen Si-lieu, *1913, čin. voják a politik; účastník Velkého pochodu; od 1969 Člen ÚV i politbyra ÚV KS Číny. Od 1975 náměstek předsedy státní rady.

Arminius

Arminius [-miny-], okolo 18 př.n.l. až 19 n.l., kníže germ. Cheruskú; sloužil v řim. vojsku a byl řím. občanem; po návratu vyvolal povstání pro;i Římanům, 9 n.l. zničil v Teutoburském lese tři řím. legie; porazil Marobuda.

Dunajec

Dunajec, ř. na sev. Slovensku a v Polsku, pravostranný přítok Visly, 251 km dlouhý, povodí 6798 km2. 17 km toku je čs.-pol. hranicí. Vzniká soutokem

Diktyogeoeze

diktyogeoeze [dy-, řec.], tektonické pohyby, probíhající na pozadí epiroge-netických pohybů, jež však máji neměnnou tendenci a vedou ke vzniku velkých trvalých struktur, jako jsou velká vyklenutí pohoří, prahy a žlaby v geosynklinálách. Příbuzné jsou akroorogeneze, epirogeneze, orogeneze.

Sunday, 5 March 2017

Bubeník Květoslav

Bubeník Květoslav, * 1922, č. div. výtvarník. Člen ND od 1951 Výpravy: Smetana: Hubička, Mozart: Cosi fan tutte. Vogel: Hiawatha. L.s.c. (1968). z.um. (1975).

Dusík Gejza

Dusík Gejza, *1907, pseud. Fedor Ilnic-kij, sl. skladatel operet (Tisíc metrov lásky, Ked rozkvitne máj. Modrá ruža, Tajomný prsten, Zlatá rybka) a tanečních písni. Z.um. (1965).

Decima

decima [lat.] 1. hud. desátý stupeň

Boxberg

Boxberg, obec v NDR v kraji Chotěbuz na ř. Schwarze Schops, 1300 obyv. Tepelná elektrárna, největší v NDR (3000 MW).

Arábí Ahmad paša

Arábí Ahmad paša, asi 1840 — 1911, vůdce nár. osvob. hnutí v Egyptě 1879 až 1882. Stář v čele povstání káhirské posádky 1881 i nár. vlády 1882; v září 1882 byli Egypťané poraženi brit. in-terventy; A. odsouzen k smrti, později k vyhnanství; 1901 propuštěn.

Bod vadnuti

bod vadnuti, vlhkostní rozmezí v půdě, při němž je voda v půdě poutána takovými silami, že ji nemohou rostl, přijímat; turgor klesá a rostl, vadne, bod varu viz teplota varu.

Saturday, 4 March 2017

Barélí

Barélí, m. na S Indie v Uttarpradéši v Ganžské nížině, 326 100 obyv. Prům. text., cukrovarnický, dřevozpracující. Zemědělství.

Angína pectoris

angína pectoris [pek-, lat.], onemocnění projevující se stenokardii. Vzniká nedokrevnosti srdečního svalu při onemocnění věnčitých tepen. V.t. Stenokardie.

Brindisi

Brindisi [-dyzi], lat. Brundisium - m. v Itálii v kr. Puglia na Jaderském moři, 87 200 obyv. Prům. petrochem., potr., spotřební. Jediný it. přirozený přístav.

Détente

détente [detánt, fr.], v záp. tisku termín pro uvolněni v mez. vztazích, zmírňováni mez. napětí.

Bizet

Bizet [-ze] Georges, 1838 — 1875, fr. skladatel; autor oper (Carmen, Lovci perel, Džamilé), orchestrálních svit {Arelatka, Roma), operety (Doktor Miracle), klavírních a jiných děl. Bizmayer Ignác. * 1922, sl. sochař a keramik čerpající z habánské tradice; žánrové figurky, jánošikovské motivy, větší cykly (Vinařský rok). Z.um. (1972).

Budský Jozef

Budský Jozef, *1911, sl. režisér, herec; prof. VŠMU. Hrál dram. postavy v domácích hrách a svět. klasice Po 1945 režisér SND (1945 — 53 šéf Činohry). Též role ve filmech a telev.zi. L.s.c. (1951,1958),Ř.pr.(1961); z.ujn. (1960), nár.um. (1966).

Friday, 3 March 2017

Didot

didot [dy-], název antikvového tiskového písma zavedeného 1757 ve Francii jeho tvůrcem Didotem. Mělo velké rozdíly mezi tlustými a slabými tahy, bylo jasné a pravidelné. Stále se používá.

Bouda

bouda, tradiční název jednotky horského osídlení, sestávající z několika stavení v sev. a vých. Cechách, hl. v Krkonoších; též název některých tur. chat.

Devoluce

devoluce [lat.], přesun působnosti v jednotlivé věci z nižšího na vyšší státní orgán z důvodů a za podmínek stanovených práv. řádem, devoluční válka 1667 — 1668, dobyvačná válka Ludvíka XIV., který se na zákl. údajných dědických nároků snažil získat již. část Špan. Nizozemí. Špan. spojenectví s niz., švéd. a angl. armádou přinutilo Francouze uzavřít 1668 v Cáchách mír; Francii zůstalo pouze několik flanderských měst. devon [od angl. místního jména], nejmi, útvar st. prvohor, asi 40 mil. let dlouhý, v nadloží siluru a v podloží karbonu; člení se na 3 geol. oddělení (spodní, stř, svrchní d.). Další rozvoj obratlovců.

Bradykardie

bradykardie [-dy-, řec.], bradycardia — zpomalená činnost srdeční, vyskytující

Dánská hudba

dánská hudba, lid. d. h. je velmi stará. Umělá byla pěstována na dvorech feudálů, převláda] niz., fr. a něm. vliv. Vlastní d. h. se rozvinula až v 19.st. (Gade, Nielsen). Ve 20.st. se bohatě stylové rozrůznila, rozvinul se koncertní život, hud. Školství i bud. organizace.

Thursday, 2 March 2017

Bazén

bazén [fr ] 1. umělá vodní nádrž; a) součást parkové a zahradní arch., často spojená s vodotryskem nebo fontánou (rozšířen zejm. v arch. starověké, islámské a renes. v souvislosti s rozvojem paláců a zahrad); b) určený k plavání a koupání. Stavebně a provozně se tyto b. rozdělují na závodní, plavecké, skokanské, univerzální, u-čební a dětská brouzdaliště se speciální úpravou hloubky a tvaru dna. Krytý b. umožňuje celoroční provoz; 2. prostor ke kotvení lodí v přístavu. Bazální metabolismus některých obratlovců

Datiovky

datiovky [it. < řec.], pomologická skupina slivoní podřadné jakosti, datlovník [it. < řec.], palma datlová, Phoenix dactylifera — jednoděložná rostl, z čeledi arekovitých, pův. ze sev. Afriky a Arábie. Pěstuje se pro sladké plody (datle).

Dewey

Dewey [ďjuj] John, 1859 — 1952, amer. burž. filozof, sociolog a pedagog; představitel pragmatismu. Tvůrce vlivné varianty pragmatismu-instrumenta-lismu. Poznání redukoval na nástroj, myšlení na druh chování, měřený subjektivní užitečností, determinovanou nakonec biologicky. V pedag. hlásal „učení pomocí činnosti" a pedocentris-mus. Burž. dem. ideologií třídní spolupráce a „meliorismem" (reformním zlepšováním) zdůvodňoval amer. způsob života. Odmítal fašismus, ale útočil i na komunismus.

D. obč. právní

d. obč. právní, zakládající povinnost k náhradě škody.

Cagoulardi

cagoulardi [kagulár-, fr.], členové fr. fašist. teroristické organizace vytvořené před 2. svět. válkou podle vzoru amer. Ku-Klux-Klanu.

Cecerleg

Cecerleg, m. ve stř. Mongolsku, 12 000 obyv. Prům. potr., text. Zeméd. okolí.

Wednesday, 1 March 2017

Boulder Dam

Boulder Dam [bouldr dem] viz Hoover Dam.

Adriatické moře

Adriatické moře [-ty-] viz Jaderské moře.

Blériot

Blériot [bleijo] Louis, 1872-1936, fr. letec a konstruktér letadel; jeden z pionýrů letectví. 1909 přeletěl jako prvý na letadle vlastní konstrukce s motorem Anzani průliv La Manche Ilustrace str. 238.

Diferenciace

diferenciace [dy-, lat.], rozlišení, odlišení, rozlišování; 1. biol. rozrůzňování, jeden ze zákl. principů vývoje organismů postupnou specializací buněk podle struktury, funkce a vzájemných vztahů; 2. genet. proces realizace ge-

Doležal Eduard

Doležal Eduard, 1862 — 1955, rak. geodet; člen rak. a špan. A V, prof. a rektor vídeňské vysoké školy těch. Zabýval se zejm. nižší geod. a fotogrammetrií. Doležal Jan, 1846-1902, č. lesník a spisovatel. Zabýval se těch. pěstováni lesních dřevin a zal. (1872) první les. časopis Háj.

Dítětová Jana

Dítětová Jana, *1926, č. div. (od 1951 Reál. div. Z. Nejedlého, Praha) a film. herečka; role ve filmech: Šťastnou cestu, Zocelení, Bylo to v máji, Dým bramborové natě. L.s.c. (1951); z.um.