Friday, 3 March 2017

Devoluce

devoluce [lat.], přesun působnosti v jednotlivé věci z nižšího na vyšší státní orgán z důvodů a za podmínek stanovených práv. řádem, devoluční válka 1667 — 1668, dobyvačná válka Ludvíka XIV., který se na zákl. údajných dědických nároků snažil získat již. část Špan. Nizozemí. Špan. spojenectví s niz., švéd. a angl. armádou přinutilo Francouze uzavřít 1668 v Cáchách mír; Francii zůstalo pouze několik flanderských měst. devon [od angl. místního jména], nejmi, útvar st. prvohor, asi 40 mil. let dlouhý, v nadloží siluru a v podloží karbonu; člení se na 3 geol. oddělení (spodní, stř, svrchní d.). Další rozvoj obratlovců.

No comments:

Post a comment